Згода на обробку персональних даних

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, _________(прізвище, ім’я, по батькові)_____________________

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон)

 

1.      Надаю ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» (далі-Заклад) добровільну згоду на обробку моїх   персональних даних у базі персональних даних «Працівники» з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку (відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про військовий обов’язок та військову службу»); адміністративно-правових відносин (відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, згідно зі статутом Закладу), відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці»).

Відповідно до визначеної мети обробки, до бази персональних даних «Працівники» включаються:

- персональні дані, необхідність обробки яких передбачена Законами України  (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані, номер ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків), відомості з військового квитка (приписного свідоцтва), відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці);

-  інші персональні дані, необхідність обробки яких визначена нормативно-правовими актами або пов’язана з кваліфікаційними вимогами до посади та/або специфікою діяльності Закладу:

- відомості про освіту, наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади;

- відомості про наявність кваліфікаційної категорії (розряду, класу тощо);

- біографічні дані; відомості про родинний стан, членів родини в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин;

- відомості про фактичне місце проживання, номери телефонів;

- відомості, що підтверджують право на пільги та компенсації відповідно до законодавства;

2. Повідомлений, що:

2.1. Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією,

накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та

поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене як працівника Закладу.

 

_______________________    «___» _____________ 201__ р.

(підпис)

 

 

2.2. Заклад прийняв на себе зобов’язання щодо захисту персональних даних своїх працівників та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних.

2.3. Обробка моїх персональних даних провадитиметься виключно посадовими особами Закладу, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

2.4. Згідно зі статтею 14 Закону Заклад має право на передання персональних даних працівників без повідомлення їх про це у випадках:

1) якщо передача персональних даних прямо передбачена законодавством України,  і лише  в  інтересах  національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

2) отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих законодавством України.

2.5.  В інших ніж зазначені у пунктах 2.4, 2.5 випадках, доступ до моїх персональних даних надається третім особам лише за моєї письмової згоди по кожному запиту окремо.

2.6. Строки зберігання персональних даних, зазначених у пункті 1 цієї згоди, визначаються згідно зі строками зберігання відповідних документів, встановленими законодавством України з метою захисту соціальних та трудових прав громадян, після чого персональні дані підлягають знищенню у визначеному законодавством порядку.

 

 

 

_______________________    «___» _____________ 201__ р.

                                    (підпис)